Klub Realnog AikidoA ZMAJEVI

 

DečIja  škola   Realnog   aikido-a

 

 • U okviru kluba ZMAJEVI a time i saveza SISTEM SAMOODBRANE REALNI AIKIDO 2015 radi i dečija škola realnog aikido-a pod vodjstvom i stručnim nadzorom majstora Slobodana Jovanovića crni pojas 5 dan.

  U klubovima širom Srbije, kao i inostranstvu, omasovljava se rad sa decom uzrasta od 4 do 13 godina. Rad je podeljen na 3 segmenta:
 • medicinsko-biološko-antropološki,
 • sociološko-psihološko-pedagoški,
 • rad u sali

Medicinsko-biološko-antropološki

Medicinsko-biološko-antropološki karakter rada ogleda se u razvijanju osnovnih psiho-fizičkih odlika odnosno funkcionalnih sistema u dečijem uzrastu primenom realnog aikido-a.

Pre upisa deteta OBAVEZAN je LEKARSKI UVID u njegovo opšte zdravstveno stanje.

Sociloško - psihološko - pedagoški  rad

Sociloško-psihološko-pedagoški rad u dečijim školama realnog aikido-a je složen i višedimenzionalan. Sociološka misao gde "ozbiljnost isključuje igru, igra je višeg reda, jer u sebi može imati ozbiljnost".

Realni Aikido

 

Relacija: igra - realni aikido - stvaralaštvo kod deteta se manifestuje čas igrom, čas radom, čas stvaralaštvom i samoizgradjivanjem. Trener je nit koja povezuje ove detalje, on ih usmerava, ne natura im rešenja, niti ih na bilo šta primorava. Veliki rad, trud, strpljenje i ljubav su potrebni zarad njihovog ostvarenja.

Praktikovanje  Realnog aikido-a kod dece povećava kvalitet života u socijalnoj sredini.
Dete na treningu uči posmatranjem, slušanjem - na ovaj način on stvara mentalnu sliku tehnike uz sopstveni pokret. Mora postojati određeni tempo vođenja treninga i izvođenja tehnika, prilagođen starosnoj dobi deteta. Takođe se u dečijim školama realnog aikido-a primenjuje :

 • psihoregulativan trening,

 • trening grupne dinamike.

Rad  u  sali

 Rad u sali obuhvata više segmenata. Najpre se vodi računa o kulturi ponašanja, higijeni. Sama struktura treninga izgleda ovako:

 • zagrevanje, igra 20 - 25 minuta,
 • padovi  5 minuta,
 • kretanje 5 - 10 minuta,
 • tehnike realnog aikido-a oko 20 minuta

Vremena nisu kruto ograničena, ali bi vođenje treninga trebalo prilagoditi ovim vremenskim okvirima.

 

Put   napredovanja:

pojasevi (gradacija) :  

 •  6 kyu  beli
 • 5 kyu  žuti
 • 4 kyu  narandžasti
 • 3 kyu  zeleni
 • 2 kyu  plavi
 • 1 kyu  braon
 • 1. dan    dečiji  crni  pojas

Decija skola Realnog Aikidoa

 

U okviru saveza "SISTEM SAMOODBRANE REALNI AIKIDO 2015" stasavaju i dečiji majstori realnog aikidoa. Posle polaganja za braon pojas,deca rade po posebnom programu za sticanje crnog pojasa. Izmedju ostalog , uvodi se lični karton kandidata za crni pojas gde se prati i ocenjuje napredovanje budućih majstora.
Novinu predstavljaju i takmičenja na kojima se ocenjuje pravilnost i efektnost izvođenja tehnika. Najbolji se nagrađuju medaljama i priznanjima.

Brojni letnji i zimski seminari koji se održavaju u zemlji i inostranstvu, a u organizaciji saveza SISTEM SAMOODBRANE REALNI AIKIDO 2015, pored dodatnog usavršavanja, pružaju i mogućnost druženja i sticanja novih drugara.